Külterületek - Képviselőink előterjesztése

Képviselőcsoportunk 2017. október havi üléssorozatra az alábbi előterjesztést készítette és nyújtotta be a Bizottságok és a Képviselő-testület elé tárgyalásra.

Október 18-i ülésén a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság nem támogatta (egyedül képviselőnk szavazott igennel) előterjesztésünket. Indokként az hangzott el, hogy az előterjesztés tartalmával egyetértenek ugyan, de nem külön határozatban szeretnék ezt kijelenteni, hanem a 2018-as év költségvetési céljai közé beemelni, melyről a november havi ülésen lesz tárgyalás.

A két szemlélet között a különbség az, hogy az előterjesztés elfogadásával ez kötelező vállalás lenne, ami visszavonásig érvényes, míg a másik esetben ez csak a 2018-as költségvetés megalkotásánál egy szempont lesz a sok közül.

Érdeklődve várjuk, hogy a testületi ülésen napirendre kerülhet-e az előterjesztés, és amennyiben igen, akkor mi lesz a testület döntése.

Képviselői előterjesztés

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkéntes vállalása a külterületek infrastruktúrális leszakadásának megakadályozása illetve felzárkóztatásának céljából  

Biatorbágy Város Önkormányzata minden évben megalkotja költségvetési rendeletét a jogszabályoknak megfelelően. A rendelet megalkotását megelőzően több bizottsági körben kerül tárgyalásra a javaslat illetve közmeghallgatás során a lakosságot tájékoztatja a Képviselő-testület és meghallgatja a lakossági igényeket.

A költségvetés megalkotásának során felkérik a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégia bizottság tagjait, hogy tegyenek javaslatot a következő évi költségvetés kialakítására.

Javaslatunk célja, hogy a Képviselő-testület tegyen egy olyan önkéntes kötelezettség vállalást, amely az aktuális költségvetési források szétosztásánál figyelembe veszi a külterületek érdekeit azok lakosságszáma alapján egy automatikus számítással, mellyel a költségvetés meghatározott részeinek összegét arányosítja.

A külterületek Biatorbágy városának szerves részét képezik, és olyan mikroközösségeket alkotnak, melyeket megfelelően kell támogatni infrastruktrális szempontból is. Meg kell akadályozni azt, hogy a belső területek és a külterületek között elválaszthatatlan életminőségbeli szakadék alakuljon ki és biztosítani kell a megfelelő és arányos infrastruktúrális ellátottságot lehető tevő beruházási összegek odacsoportosítását.

Költségvetési sorok, melyeket javaslunk beemelni az automatikus kalkulációba:

„Önkormányzati kiadások célonként és feladatonként” táblázat (mely a rendelet mellékletét képezi) alábbi fősorainak összege:

költségvetési év

2015. év

2016. év

2017. év

melléklet főösszege

1 486 341 000 Ft

1 769 384 000 Ft

1 431 728 000 Ft

fősorok

utak, csomópontok, támfalak

64 287 000 Ft

69 826 000 Ft

260 002 000 Ft

gyalogátkelők, járdák, parkolók

21 521 000 Ft

97 774 000 Ft

52 140 000 Ft

hidak

810 000 Ft

7 239 000 Ft

2 851 000 Ft

közvilágítás

14 842 000 Ft

41 100 000 Ft

41 970 000 Ft

forgalomtechnika

0 Ft

0 Ft

5 585 000 Ft

játszóterek

5 000 000 Ft

13 920 000 Ft

4 800 000 Ft

víz, csatorna, gáz, csapadék

0 Ft

41 165 000 Ft

32 348 000 Ft

kiemelt fősorok összege

106 460 000 Ft

271 024 000 Ft

399 696 000 Ft

(az adatok a költségvetési rendeletek előterjesztésének számait tartalmazzák).

Külterületek lakosságszámának megállapításához a Biatorbágy Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 (2016. március) adatait vettük alapul, mely megegyezik a 2011-es népszámlálásban rögzítettekkel.

Az adatok jelen döntés – önkéntes kötelezettségvállalás – meghozatalához elegendőek, de az éves költségvetési rendelet megalkotásakor ezek felülvizsgálata mindenképpen szükséges.

ITS településrész azonosító szám

ITS településrész megnevezés

Lélekszám (fő)

7.1

Katalin-hegy

226

7.2

Kutya-hegy

50

7.3

Szarvas-hegy

65

7.4

Öreg-hegy

0

7.5

Ürge-hegy

164

7.6

Peca-tó

305

7.7

Tópart

0

összesen

810

Biatorbágy város összesen

12723

Amennyiben a Képviselő-testület elfogadja az önkéntes kötelezettségvállalást, úgy ezzel indirekt módon ösztönözheti a lakosságot a tényleges lakhely szerinti bejelentkezését, ezzel is elősegítve a valós lakosságszám folyamatos megállapítását.

Javaslatunk szerint a kiemelt fősorok és a lakosságszám arányában az érintett külterületek összességében a következő összegű infrastruktúrális beruházásokban részesülnének az önkéntes kötelezettségvállalás alapján:

költségvetési év

2015. év

2016. év

2017. év

kiemelt fősorok összege

106 460 000 Ft

271 024 000 Ft

399 696 000 Ft

külterületi lakosság számának aránya

6,37%

automatikusan kalkulált összegek az összes külterületre

6 781 502 Ft

17 264 229 Ft

25 460 635 Ft

 

 

 

 

 

 

A külterületek közötti megosztás szintén lakosságszám alapján történne.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben költségvetési rendelet megalkotásánál kialakulnak a fősorok összegei, úgy az automatizmus alapján képződő külterületi beruházási összegek külön soron, de nevesítés nélkül kerüljenek elfogadásra. Ezt követően az érintett külterületeken lakossági fórum összehívásával kerüljenek megvitatásra a tárgyévre vonatkozó beruházási javaslatok, melyeket a Képviselő-testület jóváhagyását követően kell nevesíteni és elindítani ennek megfelelően a beruházásokat.

Lehetőség van az automatizmus bevezetése során egy olyan „szorzószám” beiktatására, mely a fősorok összege és a lakosság számának aránya mellett befolyásolni tudja a végleges összeg mértékét. Kérem a Tisztelt Bizottsági és Képviselő-testületi tagokat, hogy tegyenek javaslatot a szorzószám mértékére, melynek minimum értéke nem lehet 1,0-nél kisebb.

Tudomásunk szerint ilyen jellegű kötelezettségvállalás illetve erre vonatkozó előterjesztés nem történt, ezért erre vonatkozóan korábbi testületi döntés nem született, nem került végrehajtásra. Az előterjesztés elkészítését az aláíró 3 fő végezte és szükségét érezzük, hogy a Képviselő-testület vállaljon kötelezettséget az előterjesztésünkben megfogalmazottak szerint.

Előterjesztésünk mellékletet nem tartalmaz, 2017. október 12. napján készült, melyet annak végén saját kezű névaláírásunkkal látunk el, valamint minden oldalát szignózzuk. Előterjesztésünknek nincsen több változata. Előterjesztésünknek közvetlen pénzügyi vagy humánerőforrás igénye nincs, kizárólag a költségvetés előkészítésére és elfogadására van közvetett hatása.

A 2011. évi CLXXXIX törvény 112§ (1) alapján „a helyi önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit, és pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat”. 

A Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(05.25) önkormányzati rendelet 8.§ alapján a költségvetés tekintetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Határozati javaslatunk az, hogy:

„Biatorbágy Város Önkormányzatának képviselő-testülete Barabás József, Bodorkos Ádám és Lóth Gyula önkormányzati képviselők előterjesztésével egyezően úgy határoz, hogy önkéntes kötelezettségvállalást tesz az alábbi pontokban:

1.     

a mindenkori költségvetési rendelet tervezésekor a külterületek (ITS 7.1-7.7 számmal azonosított városrészek) infrastruktúrális beruházásait automatikusan számolja ki a város költségvetési rendeletének mellékletét képező „Önkormányzati kiadások célonként és feladatonként” táblázat alábbi fősorainak összege és a külterületek mindenkori aktuális lakosságszámának arányában

  1. utak, csomópontok, támfalak,

  1. gyalogátkelők, járdák, parkolók,

  1. hidak,

  1. közvilágítás,

  1. forgalomtechnika,

  1. játszóterek,

  1. vízellátás, csatornázás, gázellátás, csapadékcsatorna;

 

2.     

az aktuális pénzösszeg ismeretében a külterületeken évente lakossági fórumot tart, melynek eredményeit a felhasználja az adott területek beruházási döntéseinek előkészítésekor, illetve lehetőséget biztosít a tárgyévre megítélt összeg következő évre való átcsoportosítására;

 

3.     

a beruházásra fordítandó összegek számolásakor a ….. szorzószámot alkalmazza.

A képviselő-testület határozatának végrehajtásáért a Jegyző a felelős azzal, hogy a határozat meghozatalát követő költségvetési előterjesztések során jelen határozatra felhívja a Bizottságok és a Képviselő-testület tagjainak figyelmét, és ellenőrzi annak betartását. A határozat visszavonásig érvényes.

Biatorbágy, 2017. október 12.

Előterjesztés készítői:

Barabás József

önkormányzati képviselő

Bodorkos Ádám

önkormányzati képviselő

Lóth Gyula

önkormányzati képviselő